Ban hanh khung gia phat dien nam 2022

Ban hành khung giá phát điện năm 2022

Theo đó, mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và cơ sở hạ tầng dùng chung) ứng dụng cho các nhà máy nhiệt điện than là 1.773,76 đồng/kWh. Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện than năm 2022 với giá than nội địa (chưa bao gồm thuế GTGT và phí tổn vận chuyển) là 1.845.000 đồng/tấn.

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế GTGT) ứng dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh.

n

Căn cứ khung giá phát điện trên, Tập đoàn điện lực VN và đơn vị phát điện thương thuyết giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định luật pháp về cách thức xác định giá phát điện và quản lý phí tổn đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.Click: Xem thêm

Trả lời