Cấm dùng số điện thoại thông thường …

Cấm dùng số điện thoại thông thường …

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết, để chống tin nhắn và cuộc gọi rác, người quảng cáo phải đăng ký tên định danh chứ không dùng số điện thoại thông thường

Nghị định 91/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực từ tháng 10 này. Đây sẽ là hành lang pháp lý trọng yếu trong việc ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Nghị định này đã và có tác dụng tới…

Full view

Trả lời