Chu tich HDQT Chubb Life Viet Nam “Tin vao con

Chủ tịch HĐQT Chubb Life Việt Nam: “Tin vào con đường đã lựa chọn”

16 năm với cương vị “thuyền trưởng” của Chubb Life Việt Nam, ông Lâm Hải Tuấn (Chủ tịch HĐQT) kể lại hành trình doanh nghiệp đã đi qua với “ngọn đèn biển” là sức mạnh của “Niềm tin” cả trong mua bán và huấn luyện nhân lực.

Click: Xem thêm

Trả lời