khai trien cac bien phap dam bao on dinh an

khai triển các biện pháp đảm bảo ổn định, an toàn thị trường chứng kho…

Giám sát chặt chẽ thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc nhà băng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế để theo thẩm quyền chủ động thực hành các biện pháp điều hành thị trường tài chính, tiền tệ, tín dụng và thị trường chứng khoán, hoạt động của các tổ chức tín dụng ổn định, an toàn, thông suốt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế, các dòng vốn ra và vào thị trường để chủ động có biện pháp điều hành, giám sát thị trường chứng khoán thích hợp, kịp thời, sát với tình hình, đảm bảo an toàn, sáng tỏ, ổn định thị trường chứng khoán, không để xảy ra rủi ro, mất an toàn. Chủ động công bố thông tin và thực hành các biện pháp ổn định tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Đẩy mạnh việc rà soát cơ chế, chính sách và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán để có chế tài xử lý mạnh mẽ, có tác dụng răn đe, đảm bảo sáng tỏ và lành mạnh của thị trường chứng khoán.

đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh, sáng tỏ, ổn định và an toàn

Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi và xử lý sớm, dứt điểm, có hiệu quả các vấn đề bất cập, tồn tại trong lĩnh vực chứng khoán như hệ thống giao dịch chứng khoán, việc công bố thông tin của các doanh nghiệp đại chúng và doanh nghiệp niêm yết, chất lượng báo cáo kiểm toán doanh nghiệp…

Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xử lý nghiêm các vụ việc, vi phạm trên thị trường chứng khoán theo quy định luật pháp, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh, sáng tỏ, ổn định và an toàn.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời đưa tin trung thực, chính xác; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin, bài không đúng quy định, gây liên quan tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và ổn định thị trường chứng khoán.

Click: Xem thêm

Trả lời