Ly do PC Covid hien thi thieu mui tiem

Lý do PC-Covid hiển thị thiếu mũi tiêm


Dữ liệu đầu vào chưa đúng và đủ là một trong những nguyên nhân khiến PC-Covid hiển thị thiếu mũi tiêm, nhưng người dùng có thể tự khắc phục.

Click: Xem thêm

Trả lời