Siet thue Google Facebook Agoda…

Siết thuế Google, Facebook, Agoda…

Số thuế các “ông lớn” như Google, Facebook… đóng chưa tương ứng với doanh thu của các tổ chức này tại Việt Nam, gây bất bình đẳng cho doanh nghiệp trong nước.

  • Siết thuế bất động sản, mua bán online
  • ‘Siết’ thuế thương nghiệp điện tử
  • ‘Siết’ thuế mua bán qua Facebook, Google

Click: Xem thêm

Trả lời