550746 a1 8590

Tháo nút thắt tiêu thụ cho 'vựa sản phẩm nông nghiệp'

Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Cần Thơ là “trung tâm của các trung tâm” với mục tiêu cốt yếu là ổn định đầu ra, mang lại giá trị cao nhất cho sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL.

  • Kỳ 1: Đi tìm nghịch lý ở ‘vựa sản phẩm nông nghiệp’
  • Nghịch lý ở ‘vựa sản phẩm nông nghiệp’
  • Vựa sản phẩm nông nghiệp… bị nghẽn

Click: Xem thêm

Trả lời